Nasi przedstawiciele podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"

2006 r.